WERKZAAMHEDEN

  van V/ARCHITECTEN

  HERBESTEMMING
  Transformatie van bestaande complexen als start van hun nieuwe toekomst. Duurzame aanpak van het herbestemmen levert een meervoudige winst op. Het is goed voor het milieu, onze leef- werkomgeving en biedt economische voordelen.
  Resultaten kunnen we bereiken door grondstoffen te hergebruiken, gebouw en omgeving multifunctioneel in te richten en nieuwe energieconcepten toe te passen.
  Creatief onderzoek naar passend functioneel gebruik van gebouwpotenties, waarbij duurzaamheid een belangrijke factor is, zijn een belangrijk deel van onze activiteiten.
  Projecten HERBESTEMMING >

  WONEN INCLUSIEF KERNzorg
  Huisvesting als primaire levensbehoefte van de mens, Van prehistorie, grotten, holen en hutten naar onze huidige woonomgevingen. Veelal afgestemd op beschikbare omstandigheden, bouwmaterialen en behoefte van bewoners. Steede varierende visies binnen de ruimtelijke ordening hebben een grote diversiteit opgeleverd aan woonmilieus van grootstedelijke schaal tot zeer specifieke individuele thema’s. Bestemmingsplannen veelal aangevuld met beeldkwaliteitsplannen zijn uitgangspuntenvoor de beeldvorming van onze leefomgeving.

  Met deze ruimtelijke uitgangspunten ontwerpen wij de leefomgeving aan de hand van de gestelde eisen door onze opdrachtgever. Alle specifieke wensen en eisen vertalen wij naar een specifiek ontwerp wat optmaal aansluit bij de gestelde uitgangspunten. Complementair met de hoogst mogelijke kwaliteitseisen op het gebied van bouwkwaliteit, detaillering, duurzaamheid, materialisatie, kortom altijd de hoogst mogelijk haalbare kwaliteit aansluitend op de uitgangspunten en financiele mogelijkheden.
  Projecten WONEN INCLUSIEF KERNZONRG >


  UITVOEREND ARCHITECT
  Sinds 1993 heeft Piet Vrencken vele projecten begeleid als uitvoerend architect. Bij deze samenwerkingsverbanden met gerenommeerde nationale en internationale architectenbureaus stellen wij alle kennis op het gebied van regelgeving, kennis van voorschriften en beheersing van het bouwproces in dienst van de ontwerpende architect.
  Samenwerking om het ontwerp uit te werken naar een hoogwaardig technisch uitvoeringsgereed ontwerp om een optimaal eindresultaat te bereiken.
  Enkele samenwerkingsverbanden bij gerealiseerde projecten:
  Projecten UITVOEREND ARCHITECT >


  UTILITEIT (LEISURE)
  Op dit gebied hebben wij grote ervaring van projecten met zeer uiteenlopende functionaliteiten. Haalbaarheidsstudies voor kantoorloacaties, bestaande gebouwcomplexen, verbouwingen van winkels, interieurs, renovatie van bestaande wooncomplexen tot en met verbouwen monumentale complex Klokgebouw Strijp S tot muziek- pophal maken onderdeel uit van onze activiteiten.
  Steeds de uitdaging van onze veelzijdigheid om ons te verplaatsen in wensen en eisen van opdrachten om te kunnen beantwoorden aan de specifiek gestelde eisen. Maar ook hierbij stellen wij ons zelf de eis om de de hoogst mogelijke kwaliteit te realiseren.
  Projecten UTILITEIT-LEISURE >


  BOUWBEGELEIDING

  Als u ons inzet als toezicht, vormen wij een objectief beeld van de wijze waarop uw plan wordt gerealiseerd. Hierbij gebruiken wij alle deskundigheid en ervaring bij onze waarnemingen op de bouwplaats. Hoe uitgebreid het toezicht plaatsvindt is in nauw overleg vast te stellen.

  Signaleren van afwijkingen van contractstukken en vastleggen in digitale rapporten gebeurt door ons in SNAGSTREAM (PRO4ALL). Rapportage wordt direct digitaal gedistribueerd (binnen 24 uur), en acties worden meteen aan juiste personen toegewezen, zodat actie snel kan worden ondernomen.

  Het bouwkundig toezicht kan bestaan uit:

  • Controle werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen
  • Monitoren kwaliteit van het werk
  • Notuleren tijdens bouwvergaderingen
  • Controle op correcte uitvoering, conform contractstukken, materiaalgebruik en naleving veiligheidsvoorschriften
  • Signalering afwijkingen en meer- en minderwerken
  • Afstemming directievoerder over de vorderingen / stand van het project
  • Verzorgen vooropnames.

  DIRECTIEVOERING

  Bij onze directievoering is ons streven een objectief beeld te vormen van de wijze waarop het plan wordt gerealiseerd. Ontzorging van u als opdrachtgever tijdens het bouwproces is ons uitgangspunt. Afhankelijk van de uitgangspunten in relatie tot onze beslissingsbevoegdheid kunt u zich beperken tot hoofdlijnen of zelfs geen bemoeienis.

  Directievoering kan bestaan uit:

  • Technische vertegenwoordiging opdrachtgever;
  • Voorzitterschap bouwvergaderingen;
  • Leiding geven aan toezicht
  • Beoordeling en advisering met betrekking tot aangeboden meer- en minderwerk
  • Beoordeling van bouwtermijnen en eindafrekening
  • Toezicht op aanlevering van revisiebescheiden en eventueel garantiebewijzen.